Θεσσαλονίκη, 11/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΚ 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 205534- 200.082

FAX: 2310 219.719

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – Covid 19.

 

Η Επιτροπή Διοίκησης  αφού έλαβε υπόψη της

Α) την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α’ 42 / 25-02-2020),

Β) την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (ΦΕΚ Β’ 726 / 08-03-2020)

Γ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020)

Δ) Τις από 11/03/2020 διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Ε) Τις προηγηθείσες ενέργειες της Διοίκησης για πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού: απολύμανση κλειστών εγκαταστάσεων, οδηγίες προφύλαξης του κοινού και του απασχολούμενου προσωπικού, τήρηση κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, συστάσεις ασφαλούς χρήσης των εγκαταστάσεων.

ΣΤ) Τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναστολή της λειτουργίας όλων των χώρων του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2020.

 

Η Επιτροπή Διοίκησης του

Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου